RU

EN

UTA

Visa informacija apie ugdymo turinio atnaujinimą pateikiama https://www.emokykla.lt/

Ugdymo turinio atnaujinimas

SAVARANKIŠKI KURSAI: MOKYTOJŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS, SKIRTAS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMUI

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), padėdama pasirengti taikyti atnaujintą ugdymo turinį pamokose, kviečia naudotis savarankiško mokymosi kursais, skirtais mokytojams dalykininkams. Skirtinguose kursų moduliuose mokytojai ras metodinę medžiagą, įvairią dalykinę informaciją, patarimus, savarankiškas užduotis bei testus pasitikrinimui, kurie leis įsigilinti į atnaujintą turinį ir kaip pagal jį organizuoti pamokas nuo rugsėjo.

Šiuo metu galima naudotis šių dalykų kursais: katalikų tikyba, gamtos mokslai, dailė, teatras, biologija, muzika, užsienio kalbos, lietuvių kalba ir literatūra, matematika, istorija, rusų ir lenkų gimtosios kalbos, fizika. Medžiaga, dalykų sąrašas bei kursų temos yra nuolat pildomos. Pasibaigus visų dalykų mokymams, bus patalpinta likusių kursų dalis.

Mokymų medžiaga prieinama visiems mokytojams NŠA virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ (nuoroda https://nsa.vma.lm.lt/course/index.php?categoryid=57). Kursais jau pasinaudota arti 10 tūkst. kartų.

 

Pasirengimas-ugdymo-turinio-atnaujinimui.-Naudingi-patarimai-nuorodos-K.Paulike

 

Mokymo(si) lyderystės mokomosios medžiagos paketas, padedantis mokyklų vadovams sklandžiau įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį

 

Švietimas gerovės indekse 2022 Nr. 3

 

Straipsnis K. Paulikė

 

NŠA mokymai: nuo dalykinių žinių tobulinimo link atnaujinto ugdymo turinio

VISKAS APIE NAUJŲ MOKSLO METŲ AKTUALIJAS – NŠA RENGINYJE

RENGIANTIS NAUJIEMS MOKSLO METAMS – 20 RENGINIŲ APIE BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO REKOMENDACIJAS

PATVIRTINTA
Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaro“
direktoriaus 2022 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. IS-65

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARAS“ VEIKSMŲ PLANAS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) PASIRUOŠIMUI IR ĮGYVENDINIMUI

 

Tikslas:

Pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje.

Uždaviniai:

  1. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą mokykloje.
  2. Parengti veiksmų planą (laiko juostą) UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.
  3. Atlikti situacijos įsivertinimą.
  4. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.
  5. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną.

 

Eil.nr. Data, laikas Priemonės pavadinimas Atsakingi
1.      UTA KOMANDOS SUDARYMAS
1. 2022-01-07 10.00 val. Komandos sudarymas.

Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo etapų ir pasiruošimo darbų su atnaujintomis bendrosiomis programomis planas.

UTA komanda
2.      VEIKSMŲ PLANAS
1. 2022-02-17 9.00 val. Lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas. UTA komanda
2. 2022-04-20 9.00 val. Matematikos bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas. UTA komanda
3. 2022-06 Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai. Analaizavimas. UTA komanda
4. 2022-10 Gamtamokslinio ugdymo bendrosios programos projektas gamtos mokslai. 1–8 klasė. Analizavimas, lyginimas. UTA komanda
5. 2022-10 Ekonomikos ir verslumo bendroji programos projekto analizavimas, lyginimas.

Informatikos bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas.

Socialinio ugdymo bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas. Pilietiškumo pagrindų bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas.

UTA komanda
6. 2022-10 Technologijų bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas.

Fizinio ugdymo bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas.

Gyvenimo įgūdžių ugdymas projekto analizavimas, lyginimas.

Etninės kultūros bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas.

UTA komanda
7. 2022-10 Etikos bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas.

Katalikų tikybos bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas. Pradinio ugdymo muzikos programos  analizavimas, lyginimas.

Dailės bendrosios programos projektas

Meninis ugdymas dalykas: šokis

UTA komanda

Dalykų mokytojai

8. Iki 2022-12-31 Palyginamosios analizės pristatymas UTA komanda
9. 2023-06/08 Ilgalaikių planų formos kūrimas ir pritaikymas pagal atnaujintas BP visose trijose pakopose, diegiant UTA (ikimokyklinis-priešmokyklinis-pradinis) UTA komanda
10. 2022-2023 Pristatymas tėvams apie UTA (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio) UTA komanda
3.      SITUACIJOS ANALIZĖ
1. 2022-06/08 Įsivertinti kur esame šiuo metu

(pirminė analizė)

UTA komanda kartu su savivaldybės UTA komanda
2. 2022 Nusimatyti, kokių priemonių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių trūksta UTA komanda
3. 2023-05/08 Įsivertinti kur esame po pirmųjų UTA žingsnių įgyvendinimo (priešmokyklinis ugdymas). Atlikti palyginamąją analizę, ją pristatyti bendruomenei UTA komanda kartu su savivaldybės UTA komanda
4.      KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
1. 2022-2023 Išsiaiškinti mokytojų profesinio tobulėjimo poreikį (ne mažiau kaip 2 diskusijos per metus) UTA komanda
2. 2022-2024 Mokytojų profesinio tobulėjimas:

praktika, dalijimasis patirtimi, naujų metodų taikymas

UTA komanda
5.      UGDYMO PRIEMONIŲ IR APLINKŲ ATNAUJINIMAS
1. 2022-2023 Reikalingų ugdymo priemonių plano parengimas UTA komanda
2. 2022-2023 Mokyklos tvarkos aprašų atnaujinimas visoms trims pakopoms siekiant užtikrinti dermę ir tęstinumą. UTA komanda
6.      SPECIALISTŲ UŽTIKRINIMAS
1. 2022-2024 Pedagoginių darbuotojų poreikio užtikrinimas (suėjęs pensinis amžius, perkvalifikacija) Mokykla
2. Iki 2022-09-01

Iki 2023-09-01

Iki 2024-09-01

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui ir daugėjant individualių poreikių turinčių vaikų, reikia papildomai švietimo pagalbos specialistų. Pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų padėjėjų poreikio nustatymas. Mokykla
7.      KOMUNIKACIJOS UŽTIKRINIMAS
1. 2022-02/08 Mokyklos bendruomenės informavimas ir supažindinimas su UTA įgyvendinimo žingsniais. UTA komanda
2. 2022-06 Komunikacijos modelio parengimas UTA komanda
3. 2022-02 Skyrelio UTA mokyklos tinklalapyje  veiklų viešinimo sukūrimas UTA komanda
4. 2022-2024 Informacijos sklaida UTA komanda
8.      STEBĖSENOS PROCESŲ UŽTIKRINIMAS
1. 2022-2024 Sklandus UTA procesų įgyvendinimas: parengti lydintieji dokumentai (tvarkos ir aprašai), planai, patenkintas ugdymo priemonių poreikis (pagal mokyklos finansines galimybes) bei mokytojų kvalifikacijos kėlimas, dalijimasis gerąja patirtimi ir kt. UTA komanda;

Visų trijų pakopų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

2. 2022-2024

 

Iki 2024-05-31

UTA diegimo kokybės užtikrinimas:

1. Atviros veiklos/pamokos – ne mažiau kaip 2 per mokslo metus;

2. Kolega – kolegai, ne rečiau kaip kartą per mokslo metus;

3. Vertinimo ir įsivertinimo palyginamoji analizė (visose trijose pakopose).

4. Straipsnis spaudai: UTA – iššūkis ar galimybė ugdymo(si) kokybės plėtrai?

UTA komanda;

Visų trijų pakopų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

 

2 fokusinės ikimokyklinio ugdymo grupės (nuo 3 m. Varpelyje 1 gr. Vaikystės dvare 1 gr.).

 

UTA KOMUNIKACIJOS modelis

 

DĖL KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO  „VAIKYSTĖS DVARAS“ UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) KOMANDA

Alma Reklaitienė – direktorė, komisijos pirmininkė;
Alfreda Mikalauskienė – skyriaus vedėja, narė;
Jūratė Filmanavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Aušra Šliužienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Kristina Kertenienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Asta Pranukevičienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Rūta Ašmenienė – pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Andželika Kozlovaitė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Laura Paškevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Laura Miškinienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

 

UTA patvirtintas planas

KOMPETENCIJŲ PROJEKTAI:

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-2021-11-03

 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA:

 

 

KULTŪRINĖ KOMPETENCIJA:

 

 

KŪRYBIŠKUMO KOMPETENCIJA:

 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA:

 

 

PILIETIŠKUMO KOMPETENCIJA:

 

 

SOCIALINĖ, EMOCINĖ IR SVEIKOS GYVENSENOS KOMPETENCIJA: