RU

EN

UTA

Ugdymo turinio atnaujinimas

PATVIRTINTA
Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaro“
direktoriaus 2022 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.IS-2

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARAS“ VEIKSMŲ PLANAS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) PASIRUOŠIMUI IR ĮGYVENDINIMUI

 

Tikslas:
Pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje.

Uždaviniai:

  1. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą mokykloje.
  2. Parengti veiksmų planą (laiko juostą) UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.
  3. Atlikti situacijos įsivertinimą.
  4. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.
  5. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną.
Eil.nr. Data, laikas Priemonės pavadinimas Atsakingi
1.      UTA KOMANDOS SUDARYMAS
1. 2022-01-07 10.00 val. Komandos sudarymas.
Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo etapų ir pasiruošimo darbų su atnaujintomis bendrosiomis programomis planas.
UTA komanda
2.      VEIKSMŲ PLANAS
1. 2022-02-17 9.00 val. Lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas. UTA komanda
2. 2022-04-20 9.00 val. Matematikos bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas. UTA komanda
3. 2022-05 Gamtamokslinio ugdymo bendrosios programos projektas gamtos mokslai. 1–8 klasė. Analizavimas, lyginimas. UTA komanda
4. 2022-05 Socialinio ugdymo bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas. Pilietiškumo pagrindų bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas. UTA komanda
5. 2022-06 Ekonomikos ir verslumo bendroji programos projekto analizavimas, lyginimas.
Informatikos bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas.
UTA komanda
6. 2022-06 Technologijų bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas.
Fizinio ugdymo bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas.
Gyvenimo įgūdžių ugdymas projekto analizavimas, lyginimas.
Etninės kultūros bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas.
UTA komanda
7. 2022-06 Etikos bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas.
Katalikų tikybos bendrosios programos projekto analizavimas, lyginimas. Pradinio ugdymo muzikos programos  analizavimas, lyginimas.
Dailės bendrosios programos projektas
Meninis ugdymas dalykas: šokis
UTA komanda

Dalykų mokytojai

8. 2022-06 Ilgalaikių planų formos kūrimas ir pritaikymas pagal atnaujintas BP UTA komanda
9. 2022-2023 Pristatymas tėvams apie UTA. UTA komanda
3.      SITUACIJOS ANALIZĖ
1. 2022-03 Įsivertinti kur esame šiuo metu (pirminė analizė) UTA komanda
2. 2023 Įsivertinti kur esame šiuo metu (situacijos analizė) UTA komanda
3. 2022 Nusimatyti, kokių priemonių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių trūksta UTA komanda
4.      KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
1. 2022-2023 Mokytojų profesinio tobulėjimas:
praktika, dalijimasis patirtimi, naujų metodų taikymas
UTA komanda
5.      UGDYMO PRIEMONIŲ IR APLINKŲ ATNAUJINIMAS
1. 2022 Reikalingų ugdymo priemonių plano parengimas UTA komanda
2. 2022-2023 Mokyklos tvarkos aprašų atnaujinimas UTA komanda
6.      SPECIALISTŲ UŽTIKRINIMAS
1. 2022-2023 Mokytojai artėja prie pensinio amžiaus, mokytojų trūkumas Mokykla
2. 2022-2023 Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui ir daugėjant individualių poreikių turinčių vaikų, reikia papildomai švietimo pagalbos specialistų Mokykla
7.      KOMUNIKACIJOS UŽTIKRINIMAS
1. 2022 Mokyklos bendruomenės informavimas. UTA komanda
2. 2022-02 Skyrelio UTA mokyklos tinklalapyje  veiklų viešinimo sukūrimas UTA komanda
3. 2022 Informacijos sklaida UTA komanda
4. 2022 Požiūrių suvienodinimas UTA komanda
5. 2022 Mąstymas ta pačia linkme UTA komanda
8.      STEBĖSENOS PROCESŲ UŽTIKRINIMAS
1. 2022-2023 Sklandus UTA procesų įgyvendinimas UTA komanda
2. 2022-2023 UTA diegimo kokybės užtikrinimas UTA komanda

 

DĖL KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO  „VAIKYSTĖS DVARAS“ UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) KOMANDA

Eglė Raudeliūnienė, direktorė, pirmininkė;
Jūratė Filamanvičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinatorė;
Alfreda Mikalauskienė, Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ vedėja, narė;
Aušra Šliužienė, pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Kristina Kertenienė, pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Birūta Pilvelienė, pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Rūta Ašmenienė, pradinio ugdymo mokytoja, narė;
Natalja Markevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;
Jolita Junelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė.

 

UTA patvirtintas planas

KOMPETENCIJŲ PROJEKTAI:

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-2021-11-03

 

KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA:

 

 

KULTŪRINĖ KOMPETENCIJA:

 

 

KŪRYBIŠKUMO KOMPETENCIJA:

 

 

PAŽINIMO KOMPETENCIJA:

 

 

PILIETIŠKUMO KOMPETENCIJA:

 

 

SOCIALINĖ, EMOCINĖ IR SVEIKOS GYVENSENOS KOMPETENCIJA: