RU

EN

Nuostatai

                             PATVIRTINTA

                     Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. V17-72

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARAS“ NUOSTATAI

I SKYRIUS
 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymosi formas ir mokymo proceso organizavimo būdus, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“, trumpasis pavadinimas – Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190503059.
 3. Mokyklos įsteigimo data – 1977 m. spalio 7 d.
 4. Mokyklos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 5. Mokyklos savininkė – Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, kuri:
  • tvirtina Mokyklos nuostatus;
  • priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos direktorių;
  • priima sprendimą dėl Mokyklos reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo;
  • priima sprendimą dėl Mokyklos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
  • priima sprendimą dėl Mokyklos buveinės pakeitimo;
  • skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
  • sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 7. Mokyklos buveinė – Vytauto g. 44A, Žiežmariai, LT-56237 Kaišiadorių rajonas.
 8. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
 9. Mokyklos tipas – pradinė mokykla.
 10. Mokyklos pagrindinė paskirtis – pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla.
 11. Mokymo kalba – lietuvių.
 12. Mokymosi formos: pavienio, grupinio. Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, savarankiškas, nuotolinis.
 13. Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, neformalusis vaikų švietimas.
 14. Mokykla švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka išduoda šiuos mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: Pradinio išsilavinimo pažymėjimas, Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.
 15. Mokykla turi du skyrius, vykdančius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas:
  • Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Žiežmarių skyrius „Varpelis“ (toliau – Žiežmarių skyrius „Varpelis“):
   • Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ adresas – Narimanto g. 37, Žiežmariai, 56238 Kaišiadorių r. sav.;
   • Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ įsteigimo data – 2019 m. rugsėjo 1 d.;
   • Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ mokymo kalba – lietuvių kalba;
   • Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ mokymosi forma – grupinio mokymosi;
  • Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Pakertų skyrius (toliau Pakertų skyrius):
   • Pakertų skyriaus adresas – Ateities g. 8, Pakertų k., 56262 Kaišiadorių r. sav.;
   • Pakertų skyriaus įsteigimo data – 2019 m. rugsėjo 1 d.;
   • Pakertų skyriaus mokymo kalba – lietuvių kaba;
   • Pakertų skyriaus mokymosi forma – grupinio mokymosi.
 1. Mokykla yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis valstybės ir savivaldybės funkcijas, turintis antspaudą su Kaišiadorių rajono savivaldybės herbu ir Mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, turintis paramos gavėjo statusą, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

 II SKYRIUS
 MOKYKLOS VEIKLOS SRITiS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS 

 

 1. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 2. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

18.1. pagrindinė Mokyklos švietimo veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20;

18.2.    kitos švietimo veiklos rūšys:

18.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

18.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

18.2.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

18.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

18.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

18.3.    kita ne švietimo veiklos rūšis – vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.

 1. Mokyklos ilgalaikis tikslas – suteikti kiekvienam mokiniui (vaikui) dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, teikti valstybinius standartus atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pradinį išsilavinimą, padėti mokiniui pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, kurti mokinių (vaikų) poreikius atitinkančią modernią, kintančią aplinką nuolat besimokančioje organizacijoje.
 2. Mokyklos uždaviniai:

20.1. formuoti ir įgyvendinti ugdymo turinį pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, Bendrąsias programas, priešmokyklinio ugdymo, ikimokyklinio ugdymo programas, paisyti mokinių (vaikų) bei jų atstovų pagal įstatymą poreikių įvairovės, derinti ugdymo turinį, siūlyti ir taikyti skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą;

20.2. nuolat stebėti mokinių (vaikų) kūrybinius gebėjimus, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, sudaryti sąlygas jiems tobulėti, atsižvelgiant į šiandienos ir ateities aktualijas, formuoti nuostatą mokytis visą gyvenimą, teikti reikiamą pagalbą;

20.3. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką;

20.4. stiprinti Mokyklos bendruomenę, nuolat siekti aukštos pedagoginės kompetencijos, skleisti gerąją patirtį, kurti švietėjišką informavimo sistemą mokinių (vaikų) tėvams (globėjams, kitiems teisėtiems vaikų atstovams);

20.5. kurti Mokyklos, kaip vietos bendruomenės, švietimo vertybinių nuostatų formavimo židinį.

 1. Mokyklos funkcijos:

21.1. vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Bendrosiomis programomis, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programomis, atsižvelgdama į bendruomenės reikmes, taip pat mokinio (vaiko) poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

21.2. rengia ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo mokinių (vaikų) švietimo programas;

21.3. rengia pradinio ugdymo programą papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas, jas pritaiko specialiųjų poreikių vaikams;

21.4. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, rengia kitas vaikų amžių, asmenines jų ypatybes atitinkančias individualizuotas ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

21.5. vykdo vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

21.6. vykdo nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

21.7. skatina dalyvauti vaikų ugdymo(si) pasiekimų tyrimuose;

21.8. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

21.9. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, ugdymo karjerai konsultavimą, užtikrina vaikų sveikatos priežiūrą, vykdo minimalios priežiūros priemones;

21.10. atlieka pirmo lygio mokinių (vaikų) specialiųjų poreikių vertinimą, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

21.11. sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo Mokykloje;

21.12. organizuoja tėvų (globėjų, kitų teisėtų vaikų atstovų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, stovyklas, išvykas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

21.13. sudaro sąlygas darbuotojams nuolat tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi; 

21.14. vykdo Mokyklos veiklos įsivertinimą, darbuotojų veiklos vertinimą;

21.15. užtikrina higienos normas atitinkančią, sveiką, saugią ugdymo(si) ir darbo aplinką, draudžia įstaigoje vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius, vykdo prevencinę veiklą, kontroliuoja pašalinių asmenų vizitus į Mokyklą;

21.16. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas, vadovaudamasi Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

21.17. organizuoja mokinių (vaikų) maitinimą bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų poilsį;

21.18. organizuoja mokinių vežiojimą į Mokyklą ir iš jos į namus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

21.19. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

21.20. organizuoja neformaliojo švietimo būrelių veiklą ir kitus renginius;

21.21.  atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Mokykla, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

22.1. parinkti ugdymo ir mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

22.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

22.3. bendradarbiauti su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.4. vykdyti Mokyklos, savivaldybės, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

22.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

22.6. teikti papildomas paslaugas, kurių mokesčio dydį nustato Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba;

22.7.   naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Mokyklos pareigos:

23.1. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų vykdymą;

23.2. sudaryti higienos normas atitinkančias ugdymo(si) sąlygas;

23.3. užtikrinti saugią, sveiką, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

23.4. rūpintis mokytojų ir kitų ugdymo proceso dalyvių kvalifikacijos kėlimu;

23.5. vykdyti kitas teisės aktais nustatytas pareigas.

 

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

 1. mokyklos veikla organizuojama pagal:

24.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

24.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;

24.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, suderintą su Mokyklos taryba ir savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu;

24.4. direktoriaus patvirtintą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, kuriai yra pritarusi savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo.

 1. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, kitas funkcijas, susijusias su Mokyklos direktoriaus darbo santykiais Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, įgyvendina Kaišiadorių rajono savivaldybės meras.
 2. Direktorius yra vienasmenis Mokyklos valdymo organas.
 3. Direktorius atskaitingas ir pavaldus Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai ir Kaišiadorių rajono savivaldybės merui.
 4. Direktoriui, pažeidusiam darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.
 5. Direktorius:

29.1. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano, švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

29.2. tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas savivaldybės vykdomosios institucijos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

29.3.  nustato Mokyklos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo, struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

29.4.    skiria ir atleidžia darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus, pareiginius bei tarifinius atlyginimus, skatina ir skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

29.5. priima mokinius (vaikus) į Mokyklą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

29.6.    vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių (vaikų) ir darbuotojų teises, pareigas, atsakomybę;

29.7.    sudaro mokiniams (vaikams) ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymo(si) ir darbo sąlygas visais su ugdymu(si), mokymu(si) ir darbu susijusiais aspektais;

29.8. užtikrina sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

29.9. už Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

29.10.  organizuoja Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, rūpinasi materialiniais, intelektiniais, finansiniais ir informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

29.11.  leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

29.12.  sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

29.13.  rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

29.14.  sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti ir prižiūri jų vykdymą;

29.15.  organizuoja Mokyklos dokumentų rengimą, saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

29.16.  valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jomis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą, vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais;

29.17.  inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

29.18.  bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais, kitais teisėtais vaiko atstovais), pagalbą mokiniui (vaikui), mokytojui ir Mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

29.19. kiekvienais metais teikia Mokyklos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą.

29.20.  atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

29.21.  vykdo kitas teisės aktuose, Mokyklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Mokyklos direktorius atsako už:

30.1  Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, savivaldybės vykdomosios institucijos įsakymų vykdymą;

30.2. informacijos skelbimą, demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą mokinio (vaiko) minimalios priežiūros priemonių, prevencinių programų įgyvendinimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą;

30.3. sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

30.4. programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų ir rezultatyvų naudojimą, siekiant programoje numatytų tikslų;

30.5. atsiskaitymus su darbuotojais, mokesčių administravimo įstaigomis, visų rūšių energijos ir kitų darbų, paslaugų bei prekių tiekėjais;

30.6. saugą darbe, gaisrinę saugą, turto ir aplinkos apsaugą, reikalavimų, nustatytų vidaus tvarkos dokumentuose, vykdymą;

30.7. teikiamų duomenų teisingumą;

30.8. buhalterinės apskaitos organizavimą ir finansinės atskaitomybės rengimą bei pateikimą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

30.9. vidaus kontrolės sistemos, kuri padėtų užtikrinti Mokyklos veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, įsipareigojimų laikymąsi bei su visa tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą, sukūrimą.

 1. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

 

 1. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia mokytojus, aptarnaujantį personalą, tėvus ar vaikų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams.
 2. Mokyklos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, poįstatyminiais aktais ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dokumentais, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatais, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos dokumentais.
 3. Tarybą sudaro 11 narių, iš jų: 5 tėvų atstovai (po 2 narius iš „Vaikystės dvaro“ ir „Varpelio“ bei 1 narys iš Pakertų skyriaus), išrinkti visuotiniame tėvų susirinkime, 5 mokytojai (po 2 narius iš „Vaikystės dvaro“ ir „Varpelio“ bei 1 narys iš Pakertų skyriaus), išrinkti Mokytojų tarybos posėdyje, ir 1 vietos bendruomenės atstovas, pasiūlytas Mokyklos direktoriaus, kuris nori ir sutinka dalyvauti Tarybos veikloje. Vietos bendruomenės atstovas negali būti Mokyklos bendruomenės narys.
 4. Tėvų atstovai, renkami į Mokyklos tarybą, negali būti Mokyklos darbuotojai.
 5. Taryba renkama 3 (trejiems) metams, už veiklą atsiskaito vieną kartą per metus ją rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams.
 6. Mokyklos tarybos priimti sprendimai yra privalomi visai Mokyklos bendruomenei.
 7. Mokyklos tarybos darbo organizavimas:

38.1. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje. Mokyklos direktorius negali būti tarybos pirmininkas.

38.2. Posėdžius šaukia tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.

38.3. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Tarybos posėdis. Į posėdžius gali būti kviečiami Mokyklos rėmėjai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys.

38.4. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Posėdyje turi dalyvauti bent 2 (du) tėvų ir bent 2 (du) mokytojų atstovai. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Balsavimas dėl pritarimo direktoriaus pateiktiems dokumentų projektams gali būti vykdomas tiesiogiai posėdžio metu ir/arba nuotoliniu būdu (el. paštu, „skype“ ir pan.).

38.5. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Mokyklos direktorius ir/arba jo pavaduotojas.

38.6. tarybos nario įgaliojimai nutrūksta: kai pasibaigia įgaliojimo laikas/kadencija, kai jo vaikas neugdomas Mokykloje, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis. Tarybos narį gali atšaukti jį rinkę atstovai ir į jo vietą išrinkti naują narį. Išvykus Mokyklos tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės/klasės narių susirinkime.

 1. Mokyklos tarybos funkcijos:

39.1.  svarsto Mokyklos veiklos perspektyvą, teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

39.2. pritaria strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano, kitiems Mokyklos vidaus tvarką ir veiklą reglamentuojančių dokumentų projektams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

39.3. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

39.4. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl įstaigos veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;

39.5. inicijuoja Mokyklos bendruomenės, šeimos ir Mokyklos bendradarbiavimą;

39.6. teikia siūlymus Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;

39.7. svarsto Mokytojų, tėvų (globėjų, kitų teisėtų vaiko atstovų) Mokyklos savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

39.8. teikia siūlymus formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

39.9. deleguoja atstovus į Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijas, Mokyklos vaiko gerovės komisiją;

39.10.  priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

 1. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo.
 2. Mokyklos steigėjas, švietimo priežiūros institucijos, nustačiusios, kad mokyklos tarybos sprendimai prieštarauja įstatymams ar kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas gali būti sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, mokytojų padėjėjai, sveikatos priežiūros bei švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 4. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius, o jo nesant – direktoriaus funkcijas atliekantis asmuo. Pirmame mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu išrenkamas pavaduotojas, atsakingas už metodinę veiklą, sekretorius.
 5. Posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tą dieną mokykloje dirbančių mokytojų. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai.
 6. Posėdžius šaukia mokytojų tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.
 7. Mokytojų tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma ir apie jų vykdymą Mokyklos bendruomenę informuoja Mokyklos direktorius.
 8. Mokytojų tarybos funkcijos:

47.1. priima sprendimus dėl ugdymo turinio planavimo principų;

47.2. svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, palankių ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, ugdomojo proceso rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

47.3. teikia siūlymus dėl mokyklos metinio veiklos plano, ugdymo plano įgyvendinimo, mokinių (vaikų) pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;

47.4. kartu su sveikatos priežiūros specialistu sprendžia mokinių (vaikų) sveikatos, socialinės paramos, ugdymo(si), prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;

47.5. deleguoja atstovus į mokyklos tarybą, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją;

47.6. nustato bendrąją mokinių (vaikų) pažangos ir pasiekimų, informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

47.7. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

 1. Mokykloje veikia klasių (grupių) tėvų (globėjų, kitų vaiko teisėtų atstovų) komitetai, kurie:

48.1.  mokslo metų pabaigoje atsiskaito juos rinkusiam klasės (grupės) tėvų (globėjų, kitų vaiko teisėtų atstovų) susirinkimui;

48.2. aptaria su klasės (grupės) mokytoju mokinių (vaikų) lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus ir kitus ugdymo(si) klausimus;

48.3. padeda organizuoti klasės (grupės) renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą;

48.4. deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą;

48.5.  inicijuoja paramos Mokyklai teikimą;

48.6. teikia siūlymus Mokyklos tarybai ir direktoriui.

 1. Mokyklos metodinė veikla – mokytojų, vadovų (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui) bei kitų pedagoginių darbuotojų organizuota veikla, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija.
 2. Metodinės veiklos tikslai ir uždaviniai:

50.1. Tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, tenkinant mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikius ir užtikrinti veiksmingą, efektyvų ugdymo procesą.

50.2. Uždaviniai:

50.2.1. užtikrinti mokytojų bendradarbiavimą, perteikiant pedagogines ir metodines naujoves, dalijantis gerąja pedagogine patirtimi;

50.2.2. skatinti mokytojų kūrybiškumą, atvirumą inovacijoms ir kaitai;

50.2.3. nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus ir problemas.

 1. Mokykloje gali būti steigiamos ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali burtis į įvairių interesų grupių (mokinių, mokytojų, tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų) asociacijas, organizacijas, sąjungas, vykdančias jų veiklos nuostatuose (įstatuose) numatytus uždavinius ir funkcijas.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

 1. Darbuotojai į darbą mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Mokyklos vadovų, jų pavaduotojų ugdymui kvalifikacija tobulinama ir veikla vertinama švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
 4. Mokytojai ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS
MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

 1. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos lėšos:

57.1.  valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

57.2.  pajamos už teikiamas paslaugas;

57.3.  fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

57.4.  kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Mokykla yra paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Mokyklos veiklą prižiūri Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

 

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Mokykla turi interneto svetainę.
 2. Informacija apie Mokyklos veiklą, kurią, remiantis nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai, skelbiama Mokyklos interneto svetainėje.
 3. Mokyklos nuostatai keičiami savivaldybės vykdomosios institucijos, Mokyklos direktoriaus iniciatyva.
 4. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

____________________________________________