RU

EN

Nuotolinis ugdymas

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARAS“, ŽIEŽMARIŲ SKYRIAUS „VARPELIS“, PAKERTŲ SKYRIAUS PAGALBOS TEIKIMO MOKINIAMS IR TĖVAMS ORGANIZAVIMO GRAFIKAI

 

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SUTEIKIMAS KARANTINO METU

Psichologė Miglė Andrijauskienė

Konsultacijos Laikas Pagalbos suteikimo forma
1. Vaikų Visomis darbo dienomis nuo 8:00–13:00 val. 1) Rašyti į TAMO dienyną Miglei Andrijauskienei.

2) Rašyti į el.paštą: migle.linkute@gmail.com.

3) Rašyti į Facebook (susirasti „Miglė Andrijauskienė“).

2. Tėvų Visomis darbo dienomis nuo 14:00–17:00 val. 1) Skambinti, rašyti SMS tel. 869308795.

2)  Rašyti į TAMO dienyną Miglei Andrijauskienei.

3)  Rašyti į el. paštą: migle.linkute@gmail.com.

4) Rašyti į Facebook (susirasti „Miglė Andrijauskienė“).

 

LOGOPEDO PAGALBOS SUTEIKIMAS KARANTINO METU

Logopedės Reginos Leščinskienės

Konsultacijos Laikas Pagalbos suteikimo forma
1. Vaikų Visomis darbo dienomis nuo 8:00–15:00 val. 1) Skambinti, rašyti SMS tel. 860412737.
2. Tėvų Visomis darbo dienomis nuo 8:00–15:00 val. 1) Skambinti, rašyti SMS tel. 860412737.

 

LOGOPEDO PAGALBOS SUTEIKIMAS KARANTINO METU

Logopedės Ramunės Malinauskienės

Konsultacijos Laikas Pagalbos suteikimo forma
1. Vaikų Antradienis  7.3011.00

Trečiadienis 7.3010.00

Ketvirtadienis 7.3010.00

Penktadienis 7.3010.00

1) Skambinti, rašyti SMS tel. 865772138.

2)  Rašyti į el. paštą: ramunemal@gmail.com.

3) rašyti į mesendžerį ir vaizdo skambutis.

4) Rašyti į el. dienyną „Mūsų darželis”.

2. Tėvų Antradienis  7.3011.00

Trečiadienis 7.3010.00

Ketvirtadienis 7.3010.00

Penktadienis 7.3010.00

1) Skambinti, rašyti SMS tel. 865772138.

2)  Rašyti į el. paštą: ramunemal@gmail.com.

3) rašyti į mesendžerį ir vaizdo skambutis.

4) Rašyti į el. dienyną „Mūsų darželis”.

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO
„VAIKYSTĖS DVARAS“
DIREKTORIUS

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOJE-DARŽELYJE ,,VAIKYSTĖS DVARAS“ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 2020 m. kovo 26 d. Nr. IS-29
Žiežmariai

Vadovaudamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. V17-155 ,,Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“,

t v i r t i n u mokinių nemokamo maitinimo Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykloje-darželyje ,,Vaikystės dvaras“ tvarkos aprašą (pridedama).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas                                                       Jūratė Filmavičienė

 

PATVIRTINTA
Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ direktoriaus
2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. IS-29

 

 MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOJE-DARŽELYJE ,,VAIKYSTĖS DVARAS“ TVARKOS APRAŠAS

 

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-421 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 ,,Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. V17-155 ,,Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Kaišiadorių rajono savivaldybės 2020 m. kovo 18 d. raštu Nr. (3.11)V8-418 ,,Dėl vaikų nemokamo maitinimo“. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių nemokamo maitinimo tvarką Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykloje-darželyje ,,Vaikystės dvaras“.
 2. Tvarkos aprašas taikomas organizuojant ir siekiant užtikrinti sveikatai palankaus mokinių maitinimo paslaugas.
 3. Sveikatai palankaus mokinių maitinimo tikslas – teikti maitinimo paslaugas, kurios užtikrintų mokinių maisto medžiagų fiziologinius poreikius, padėtų ugdyti sveikos mitybos įgūdžius.

 

II  SKYRIUS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS BEI INFORMAVIMAS

 1. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimais.
 2. Mokiniams, kurie turi teisę į nemokamą maitinimą, nemokamas maitinimas (pietūs) teikiamas:
  5.1. darbo dienomis per mokslo metus per kiekvieną ilgąją pertrauką;
  5.2. atostogų dienomis per mokslo metus, jei jie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
  5.3. vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
 1. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.
 2. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas mokyklos valgykloje.
 3. Nemokamas maitinimas gali būti organizuojamas išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje ar poilsio stovykloje. Maisto daviniai gali būti išduodami karantino, ekstremalios situacijos ar ekstremalaus / ypatingo įvykio laikotarpiu, jei tuo metu sustabdomas vaikų maitinimo paslaugų teikimas mokykloje ar poilsio stovykloje.
 4. Mokiniui pakeitus mokyklą, ankstesnės mokyklos administracija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po mokyklos pakeitimo dienos informuoja naujos mokyklos administraciją apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą. Pakeitusiam mokyklą mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo kitos darbo dienos, kai buvo gauta informacija apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą mokykloje.
 5. Kiekvieną dieną po pirmos pamokos mokytojos pateikia tą dieną valgančių mokinių skaičių direktoriaus pavaduotojai ūkio ir bendriesiems reikalams.
 6. Direktoriaus pavaduotojai ūkio ir bendriesiems reikalams iki kito mėnesio 5 dienos įstaigos vyr. buhalterei pateikia nemokamo maitinimo lankomumo žiniaraštį, patvirtintą įstaigos direktoriaus.
 7. Vyr. buhalterė iki einamojo mėnesio 5 d. lankomumo duomenis suveda į socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).
 8. Valgykla savo maitinimo apskaitą veda atskirai.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Įstaigoje už maitinimo organizavimą atsako įstaigos direktorius.
 2. Įstaigos direktorius užtikrina, kad nemokamą maitinimą gautų tie mokiniai, kurie turi teisę jį gauti teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Išlaidos produktams (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį), kai mokiniai maitinami nemokamai, finansuojamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams.