RU

EN

Mokinio taisyklės

PATVIRTINTA

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio

„Vaikystės dvaras“ direktoriaus 2016 m.

rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. IS-93

 

 

 

 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

 

 1. Mokinio elgesio  taisyklės  nustato  Mokyklos  mokinių  elgesio  taisykles  mokykloje,

 

Mokyklos teritorijoje ir Mokykloje vykstančių renginių bei Mokyklos organizuojamų renginių, kurie vyksta už Mokyklos ribų, metu.

 1. Mokinių elgesys grindžiamas Vaiko Teisių Konvencija, LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu numatytomis vaikų teisėmis ir pareigomis bei įstaigos Mokinių elgesio taisyklėmis.
 2. Mokinių elgesį įvairiomis formomis stebi ir vertina mokytojai ir apie tai informuoja klasės vadovą. Klasės vadovas nuolat informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), Mokyklos vadovybę.
 3. Iš mokinio tikimasi deramo elgesio: mandagaus bendravimo ir pagarbių kreipinių vartojimo bendraujant su Mokyklos darbuotojais ir svečiais. Tolerancijos kitų vardams ir pavardėms, aprangai, išvaizdai, kultūrai, žmogaus negaliai. Pagarbos kitų vaikų teisėms ir suaugusiųjų darbui.
 4.  Lankomumas:

5.1. mokinys privalo laiku ateiti į pamokas;

5.2. mokinys privalo lankyti pamokas. Be svarbios priežasties tėvai (globėjai, rūpintojai) negali neleisti mokinio į Mokyklą;

5.3. šeimos atostogas tėvai (globėjai, rūpintojai) turi planuoti atsižvelgiant į mokinio atostogų laiką. Esant būtinybei išvykti, tėvai (globėjai, rūpintojai) savo prašymą pateikia Mokyklos direktoriui raštu;

5.4. mokiniui susirgus, tėvai (globėjai, rūpintojai) tuojau pat informuoja mokytoją apie jo nedalyvavimą pamokose, išvykoje ar kituose svarbiuose renginiuose. Iki 3-jų dienų mokinio nebuvimą Mokykloje gali pateisinti tėvai (globėjai, rūpintojai);

5.5. esant būtinybei anksčiau išeiti iš Mokyklos, tėvai (globėjai, rūpintojai) turi informuoti klasės mokytoją raštu arba telefonu apie išėjimo priežastį.

 1. Mokiniai privalo:

6.1. sąžiningai mokytis, lavinti savo gabumus, be priežasties nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti pamokų;

6.2. būti mandagūs, paslaugūs, kultūringi, pagarbiai elgtis, padėti mokytojams, tėvams ar globėjams;

6.3. kalbėti taisyklinga kalba, nevartoti necenzūrinių žodžių;

6.4. pertraukų metu elgtis kultūringai, nekeliant pavojaus savo ir kitų sveikatai ir gyvybei;

6.5. be mokytojo leidimo draudžiama išeiti iš mokyklos teritorijos;

6.6. svarbiausias mokinio dokumentas – pasiekimų knygelė; ją privalo nešiotis kiekvieną dieną ir, reikalui esant, pateikti mokytojui;

6.7. praleidę pamokas, per 2 dienas privalo atnešti mokytojai tėvų (globėjų) ar gydytojų pažymą;

6.8. palaikyti švarą mokykloje ir jos teritorijoje;

6.9. tausoti inventorių, mokymo priemones, knygas.

6.10. į pamokas ateiti tvarkingai apsirengę, kūno kultūros ir šokio pamokose dalyvauti su sportine apranga ir avalyne;

6.11. laikytis saugos taisyklių: neliesti apšvietimo lempų, priešgaisrinės apsaugos priemonių, elektros rozečių, elektros skydų, negadinti santechninių įrengimų;

6.12. nebėgioti koridoriais, laiptais, sukeliant pavojų sau ir kitiems;

6.13. rūbinėje rūbus kabinti nurodytoje vietoje, nepalikti kišenėse pinigų, kitokių vertingų daiktų, dingus drabužiams, kreiptis į klasės mokytoją;

6.14. bibliotekoje elgtis mandagiai, netriukšmauti, valgykloje nesistumdyti, kultūringai valgyti, netrukdyti valgyti kitiems.

 1. Moksleivių skatinimo ir drausminimo sistemą nustato Mokyklos direktorius, Pedagogų taryba ir Mokyklos taryba.
 2. Moksleivių skatinimo kriterijai:

8.1. už labai gerus mokymosi pasiekimus;

8.2. už gerus rezultatus konkursuose, olimpiadose, varžybose;

8.3. už aktyvią veiklą, naujas iniciatyvas;

8.4. už taurius, drąsius poelgius.

 1. Skatinimo priemonės:

9.1. įrašas pasiekimų knygelėje, elektroniniame dienyne;

9.2. pagyrimas, viešas pagyrimas;

9.3. padėka mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams);

9.4. apdovanojimai: padėkos raštai, diplomai, dovanos, prizai;

9.5. ekskursija, poilsis vasaros stovykloje.

 1. Drausminimo priemonės:

10.1. žodinis įspėjimas;

10.2. pranešimas tėvams;

10.3. svarstymas Pedagogų ir Mokyklos taryboje.

10.4. Neleistina mokinius skatinti piniginėmis premijomis, bausti juos fizinėmis bausmėmis, statyti į kampą, išvaryti už durų ar liepti atsinešti iš namų pamirštą daiktą.

 1. Mokinio elgesys pamokų metu:

11.1. mokinys turi teisę paklausti, jei ko nesupranta ar abejoja;

11.2. mokinys turi teisę kreiptis į mokytojus arba kitus Mokyklos darbuotojus ir gauti visapusišką informaciją ir pagalbą;

11.3. per pamokas privalo atidžiai klausyti mokytojo;

11.4. pasiruošti pamokai prieš jai prasidedant ir susitvarkyti darbo vietą pasibaigus pamokai ir visoms veikloms;

11.5. mokinys privalo gerbti savo bendramokslių darbą, pastangas ir nuomones, niekada netrukdyti kitiems;

11.6. mokinys privalo turėti reikalingas knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones ir kitus reikmenis, ko reikalauja mokytojas ugdymo procesui. Vadovėliai, pratybų ir kiti sąsiuviniai turi būti užrašyti ir aplenkti;

11.7. gerbti kitų vaikų teisę į poilsį, laisvalaikį, laisvę pasirenkant veiklą – o tai reiškia, kad reikia priimti į žaidimus, grupinę bei kitą veiklą ir kitus norinčius dalyvauti;

11.8. mokinys privalo laiku ir kokybiškai atlikti jam skirtas užduotis klasėje ir namuose;

11.9. mokinys, kuris dėl kokios nors priežasties nesugebėjo atlikti ar baigti namų darbo, prieš pamoką privalo mokytojui paaiškinti neatlikimo priežastį ir susitarti dėl atlikimo termino;

11.10. mokinys privalo rūpintis savo aplinka, švara klasėje ir Mokykloje, nešiukšlinti ir saugoti Mokyklos, draugų ir savo turtą, nesisavinti svetimų daiktų, negadinti eksponuojamų kūrybinių darbų;

 1. Mokinio elgesys Mokyklos valgykloje:

12.1. mokinys turi teisę naudotis valgyklos teikiamomis paslaugomis;

12.2. eidamas mokinių grupėje mokinys privalo drausmingai, lydimas mokytojo, ateiti į Mokyklos valgyklą;

12.3. kultūringai elgtis prie stalo: nešūkauti, nežaisti su stalo įrankiais, netrukdyti kitiems;

12.4. gerbti valgyklos darbuotojų darbą, mandagiai į juos kreiptis;

12.5. pagarbiai elgtis su maistu, tausoti maisto produktus;

12.6. pavalgius nusinešti savo indus.

 1. Mokinio elgesys Mokyklos organizuojamuose renginiuose, ekskursijose, iškylose:

13.1. mokinys turi teisę dalyvauti Mokyklos organizuojamuose renginiuose, išvykose, ekskursijose ir dalyvaudamas privalo laikytis mokinio saugaus elgesio taisyklių, pagarbiai elgtis vienas su kitu, jį lydinčiais mokytojais ir kitais asmenimis;

13.2. mokinys dalyvaudamas Mokyklos organizuojamuose renginiuose, vykstančiuose bendrosiose patalpose, ateina lydimas mokytojo ir elgiasi pagarbiai, kultūringai ir drausmingai: netriukšmauja, nesistumdo, netrukdo kitiems;

13.3. mokinys privalo jausti atsakomybę už savo bei bendraklasių sveikatą, turtą. Iškilus problemai, mokinys privalo apie tai pranešti atsakingam mokytojui;

13.4. mokinys pagarbiai ir atsakingai atstovauja klasei ar Mokyklai įvairiuose renginiuose, konkursuose ar varžybose.

 1. Mokinio higiena ir saugumas:

14.1. mokinys turi teisę mokytis psichologiškai ir fiziškai saugioje ir sveikoje aplinkoje;

14.2. mokinys į Mokyklą turi ateiti švarus, tvarkingai apsirengęs;

14.3. atėjęs į Mokyklą turi pasikeisti avalynę;

14.4. privalo turėti reikiamą aprangą ir avalynę kūno kultūros ir šokio pamokoms.

14.5 Tėvai  (globėjai,  rūpintojai)  atlygina  vaiko  padarytą  materialinę  žalą Mokyklai.

14.6. Ypatingais atvejais (vagystė, grubios muštynės ir kt.) pranešama policijai ar kitoms atsakingoms institucijoms.

 1. Naudojimasis mobiliais telefonais:

15.1. mokiniams pamokų metu neleidžiama naudotis įrašymo ir filmavimo įranga, mobiliu ryšiu, t.y. mobilusis telefonas turi būti visiškai išjungtas, taip pat grotuvais, ausinukais ir kita įranga, nesusijusia su mokymo procesu;

15.2. esant būtinybei, suderinus su mokytoju prieš prasidedant pamokai, galimas mobiliojo telefono įjungimas su nutildytu garsu;

15.3. mokytojui pasirinkus pamokos veiklą, kuriai vykdyti yra būtinas mobilusis telefonas (interneto prieigos butinybė, informacijos paieška nagrinėjamai pamokos temai ir t.t.), mobilusis telefonas laikomas ugdymosi priemone ir gali būti naudojamas pamokos metu;

15.4. mokytojas turi teisę konfiskuoti mokinio, pažeidusio šias taisykles, telefoną ar kitą įrangą, nesusijusią su ugdymo procesu ir grąžinti tik mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams);

15.5. mokiniams, pakartotinai pažeidusiems naudojimosi mobiliuoju ryšiu Mokykloje Taisykles, Mokykla turi teisę uždrausti įsinešti į Mokyklą ir jos teritoriją mobiliojo ryšio priemones.

15.6. Mokinių šalinimo iš Mokyklos klausimus (pedagogų tarybos sprendimu) sprendžia Mokyklos taryba.