RU

EN

Mokyklos taryba

 

MOKYKLOS TARYBA

 1. Mokyklos taryba (toliau taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia mokytojų, aptarnaujančio personalo, tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniams Mokyklos valdymui, padeda SPRĘSTI Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
 2. Mokyklos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatais, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos dokumentais.
 3. Tarybą sudaro 7 nariai : 3 tėvų atstovai, deleguoti Mokyklos mokinių tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) komiteto, visuotiniame tėvų susirinkime, 3 mokytojai, deleguoti mokytojų tarybos ir 1 vietos bendruomenės atstovas, pasiūlytas Mokyklos direktoriaus, kuris nori ir sutinka dalyvauti Tarybos veikloje. Vietos bendruomenės atstovas negali būti Mokyklos bendruomenės narys ir tėvų atstovai, renkami į Mokyklos tarybą, negali būti Mokyklos darbuotojai.
 4. Tarybos narį gali atšaukti jį rinkę atstovai ir į jo vietą išrinkti naują narį. Išvykus Mokyklos tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės/klasės narių susirinkime.
 5. Taryba renkama 2 metams, už veiklą atsiskaito vieną kartą per metus ją rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams.
 6. Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje. Mokyklos direktorius negali būti tarybos pirmininku.
 7. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip su kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Tarybos posėdis. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų Tarybos narių. Posėdyje turi dalyvauti bent vienas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) ir mokytojų atstovas. Į Tarybos posėdį gali būti kviečiami mokyklos rėmėjai, socialiniai partneriai ir kiti asmenys. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Mokyklos direktorius ir (ar) jo pavaduotojas.
 8. Tarybos posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti paregtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios.
 9. Mokyklos tarybos posėdyje nutariami priimami dalyvaujančių balsų dauguma ir jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Nutarimai yra privalomi visai Mokyklos bendruomenei
 10. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas/kadencija, kai jo vaikas nebeugdomas Mokykloje, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis.

MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS:

 1. Svarsto Mokyklos veiklos perspektyvą, teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

Pritaria Mokyklos nuostatų, strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano, kitiems Mokyklos vidaus tvarką ir veiklą reglamentuojančių dokumentų projektams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

 1. Teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
 2. Išklauso mokyklos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl įstaigos veiklos tobulinimo, saugių ugdymo (si) ir darbo sąlygų sudarymo;
 3. Inicijuoja Mokyklos bendruomenės, šeimos ir Mokyklų bendradarbiavimą;
 4. Teikia siūlymus Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai ir jos įgaliotai institucijai, Mokyklos direktoriui dėl įstaigos materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;
 5. Svarsto Mokytojų, tėvų (globėjų, kitų teisėtų vaiko atstovų ) mokyklos savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
 6. Teikia siūlymus formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 7. Deleguoja atstovus į mokytojų ir pagalbos mokiniui spacialistų atestacijos komisijas , mokyklos vaiko gerovės komisiją ir viešo konkurso laisvai Mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas;
 8. Priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais;
 9. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo.
 10. Mokyklos steigėjas, švietimo priežiūros institucijos, nustačiusios, kad Mokyklos tarybos sprendimai prieštarauja įstatymams ar kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas gali būti sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.