RU

EN

Atostogos

Rudens atostogos:
Nuo 2018-10-29 Iki 2018-11-02

Žiemos (Kalėdų) atostogos:
Nuo 2018-12-27 Iki 2019-01-02

Žiemos atostogos:
Nuo 2019-02-18 Iki 2019-02-22

Pavasario (Velykų) atostogos:
Nuo 2019-04-23 Iki 2019-04-26

Vasaros atostogos:
Nuo 2019-06-08 Iki 2019-08-31