RU

EN

Teisinė informacija

 • LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (nuoroda)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ  ĮSTATYMO NR. I-1113 9, 11, 13 IR 14 STRAIPSNIŲ IR III SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO) PROGRAMAS SAVIVALDYBIŲ MOKYKLOSE, KURIOS YRA PRISKIRTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO 41 STRAIPSNIO 13 DALIES 2 PUNKTE NURODYTOMS MOKYKLŲ GRUPĖMS IR KURIŲ TEISINĖ FORMA YRA BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA, DARBO APMOKĖJIMUI 2018 METAIS, PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES PATVIRTINIMAS (nuoroda)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1113 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO (nuoroda)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 2, 3, 4 IR 5 PRIEDŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 STRAIPSNIŲ IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1413 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 9 STRAIPSNIO, 1, 2, 3, 4 IR 5 PRIEDŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (nuoroda)
 • NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BALANDŽIO 5 D. NUTARIMO NR. 253 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KOMISIJŲ NARIŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO (nuoroda)
 • VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA (nuoroda)
 • VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (nuoroda)
 • LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ (nuoroda)
 • LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 21:2017 „MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ (nuoroda)