RU

EN

Įsivertinimas 2022

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „VAIKYSTĖS DVARAS“ 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS
2022 – 2023 m. m.

 Tikslas – atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.

Uždaviniai:

  • numatyti mokyklos tobulinimo perspektyvą;
  • stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos mokyklos veiklos kokybę;
  • teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų mokyklos veiklos sričių kokybę;
 

Etapai

 

Veikla

Atlikimo laikas Atsakingi
1. Pasirengimas įsivertinti 1. Įsivertinimo proceso  aptarimas.
2. Numatoma įsivertinimo tikslas ir uždaviniai.
3. Įsivertinimo organizavimo plano sudarymas.
4. Reikalingos medžiagos  plačiajam auditui atlikti parengimas.
5. Mokyklos bendruomenės informavimas apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimą.
rugpjūtis – spalis VKĮ darbo grupė
2. Platusis įsivertinimas 1.Pasirengimas vykdyti platųjį įsivertinimą.
2.Atliekamas platusis įsivertinimas.
3.Gautų duomenų apdorojimas ir analizė.
4. Mokyklos veiklos privalumų ir trūkumų nustatymas.
5. Plačiojo įsivertinimo rezultatų skelbimas mokyklos bendruomenei.
6. Srities pasirinkimas giluminiam įsivertinimui.
lapkritis – sausis VKĮ darbo grupė
visi mokytojai
3. Pasirinktos problemos giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas 1. Suformuluotos problemos nusakančių veiklos rodiklių antrojo ir ketvirtojo lygio iliustracijų kūrimas.
2. Vertinimo šaltinių ir metodų, instrumentų numatymas.
3. Duomenų rinkimo vykdymas.
4. Gautų duomenų apdorojimas ir analizė.
5. Duomenų  apibendrinimas, rezultatų lyginimas su pateiktomis iliustracijomis.
6. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos ir veiklos tobulinimo rekomendacijų rengimas.
 sausis- gegužė VKĮ darbo grupė
4.Atsiskaitymas ir informavimas 1.VKĮ grupės atsiskaitymas mokyklos bendruomenei apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procesą ir rezultatus.
2. Rekomendacijų mokyklos veiklos kokybei gerinti pateikimas.
birželis VKĮ darbo grupė

 

 

2023 Platusis isvertinimas (002)

 

2022-01-26 Isivertinimas