RU

EN

Sporto bazės (5 veikla, CPVA)

Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ 2021-06-01 / 2022-05-31 laikotarpiu dalyvauja Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamame ir Švietimo mainų paramos fondo administruojamame projekte “Nuo žingsnio iki šuolio”, kurio metu įstaiga įsigys sporto inventorių bei įrangą, o taip pat skatins įstaigos bendruomenę aktyviai sportuoti. Projektas tiesiogiai prisideda prie LR kūno kultūros ir sporto įstatymo, nes Įstaigos vykdoma veikla grindžiama lygiateisiškumo, sporto renginių saugumo, nepertraukiamumo, visuomenės skatinimo dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose principais, numatytais Įstatyme. Projektas atitinka Sporto įstatymą, nes Fondo lėšos bus paskirtos vienai iš sporto projektų veiklų sričių, nurodytų Sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, t.y. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui. Projektas dera su 2021-2030 m. nacionaliniu pažangos planu (atitinka 2-ojo strateginio tikslo (didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį) uždavinį: „Stiprinti visuomenės psichologinį, emocinį atsparumą, siekiant mažinti savižudybių, priklausomybių, daug dėmesio skiriant vaikų psichologinei būklei“, nes Projektu bus skatinamas sveikatos tausojimas ir stiprinimas per reguliarų sportą, ugdomas atsakingas požiūrį į sveikatą, per reguliariai organizuojamas treniruotes didinamas vaikų ir suaugusiųjų fizinis aktyvumas, įsitraukimas į sporto veiklas). Projektas siejasi su Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių įgyvendinimo priemonių 2020–2022 m. plano 2.2. uždaviniu-sudaryti palankias sąlygas suaugusiųjų fiziniam aktyvumui ir jo plėtrai, nes Projekto metu bus sudarytos sąlygos didesniam suaugusių asmenų skaičiui užsiimti fizinio aktyvumo veiklomis, taip pat 2.3. uždaviniu „Remti vyresnio amžiaus ir specialiųjų poreikių turinčių asmenų fizinį aktyvumą“, nes numatoma, kad po Projekto, įstaigos lauko sporto aikštyne sporto veiklomis galės užiiminėti vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys. Projektas atitinka Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gaires, kuriose nurodoma, jog norint skatinti fizinį aktyvumą, būtina: 12.1. Ugdyti vaikų ir jaunimo sąmoningumą, sudarant fiziniam aktyvumui palankias sąlygas šalies švietimo įstaigose; 12.2. Sudaryti palankias sąlygas suaugusiųjų fiziniam aktyvumui ir jo plėtrai; 12.3. Remti vyresnio amžiaus ir specialiųjų poreikių turinčių asmenų fizinį aktyvumą. Visos šios veiklos bus įgyvendinamos šio Projekto metu.

 

PRIORITETAI:

1 prioritetas: Atvirų bendruomeninių erdvių, esančių arti žmogaus, panaudojimas fizinio aktyvumo didinimui, siekiant fizinio aktyvumo veiklas priartinti prie žmogaus kasdieninio gyvenimo.
2 prioritetas: Fizinio aktyvumo raštingumo (žinių ir įgūdžių) didinimas.
3 prioritetas: Asmenys skatinami reguliariai (ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę, kai bendra užsiėmimų
trukmė yra ne mažesnė kaip 150 minučių per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose, apimančiose
ne mažesnį nei 3 mėnesių laikotarpį.

https://www.srf.lt/kvietimai/2021-metu-kvietimas/5-veikla-cpva

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.