RU

EN

Vaikų priėmimo karantino laikotarpiu į Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio
„Vaikystės dvaras“ direktoriaus
2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. IS – 57

 

VAIKŲ PRIĖMIMO KARANTINO LAIKOTARPIU Į KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLĄ-DARŽELĮ „VAIKYSTĖS DVARAS“
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Vaikų priėmimo karantino atveju į Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklą-darželį „Vaikystės dvaras“ (toliau – įstaiga) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimo į įstaigą karantino laikotarpiu tvarką, saugių darbo sąlygų sudarymą bei darbo ugdymo grupėje organizavimo tvarką.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimo įstaigose“ bei 2020 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. V-1116 „ Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir kitais teisės aktais.
 3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Švietimo įstatymo, kitų teisės aktų apibrėžtas sąvokas.

 

II. PRIĖMIMO Į UGDYMO ĮSTAIGĄ KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKA

 1. Vaikų priėmimą karantino laikotarpiu į Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklą-darželį „Vaikystės dvaras“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizuoja Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklą-darželį „Vaikystės dvaras“.
 2. Rašytinis tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas (Priedas Nr.1) dėl laikino vaiko perkėlimo karantino laikotarpiu į naujai suformuotą ugdymo grupę, pateikiamas įstaigos vadovui el. pašto adresu: info@vaikystesdvaras.lt.
 3. Rekomenduojame ugdyti vaiką namuose, kai:

6.1. kai vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr.V-483);

6.2. kai vaikas gyvena kartu sus asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 metų amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483.

 1. Vaikas laikomas priimtu į ugdymo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupę, kai įstaigos direktorius įsakymu patvirtina naujai suformuotos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupės karantino laikotarpiui sąrašą bei pasirašius ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo (si) karantino laikotarpiu sutartį (priedas Nr.5).
 2. Karantino metu ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nevykdomas, užtikrinama tik vaiko priežiūra tuo atveju, jei grupėje dirbantys darbuotojai neatitinka HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 7 p. direktyvų.

 

III. SAUGIŲ DARBO SĄLYGŲ SUDARYMAS 

 1. Įstaigos direktorius paruošia ir užtikrina saugias darbo sąlygas darbuotojams ir vaikams pagal galiojančias 2020 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. V-1116 „ Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu rekomendacijas ir kitus teisės aktus.
 2. Grupės darbo laikas yra: 5 darbo dienos; nuo 7.00 iki 17.30 val.
 1. Prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis / priešmokyklinis ugdymas, pateikiama sekančio turinio informacija:

12.1. kad asmenys atlydintys vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius, vienkartines pirštines ar kitas priemones);

12.2.  apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.).

 1. Įstaiga turi užtikrinti, kad šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis / priešmokyklinis ugdymas, būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).
 2. Kiekvieną dieną vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė ir apžiūros rezultatai fiksuojami registracijos lape. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ar kitų požymių) nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai, negali dalyvauti ugdymo veikloje. (Priedas Nr.2)
 3. Vaikai, kuriems ugdymo proceso metu ir/arba dienos bėgyje pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ar kitų požymių), turi būti nedelsiant izoliuojami (ikimokyklinio ugdymo grupėje „Spinduliukai“, kuri po vaiko perdavimo tėvams (globėjams, rūpintojams) turi būti išvėdinama, išvaloma ir dezinfekuojama kaip nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktose „Rekomendacijose sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų dezinfekcijai (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu“ (Priedas Nr. 4)), grupės mokytoja ir/arba auklėtojos padėjėja informuoja ugdytinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie būtinybę vaiką pasiimti į namus.
 4. Darbuotojų ir ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į patalpas ribojamas.
 5. Atvykus į įstaigą, informuojama telefono skambučiu grupės mokytojai ir/arba auklėtojos padėjėjai. Grupėje dirbančių darbuotojų kontaktiniai telefonai pateikiami vaiko priėmimo į įstaigą karantino laikotarpiui sutartyje, kurią pasirašo įstaigos direktorius ir tėvai (globėjai, rūpintojai).
 6. Įstaigoje privalo būti sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje – prie lauko įėjimo į įstaigos patalpas.
 7. Darbuotojų sveikata turi būti nuolat stebima:

19.1. informuoti darbuotojus, kad turint ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai) į darbą nevyktų ir nedelsiant apie tai praneštų savo tiesioginiam vadovui ir/arba įstaigos direktoriui;

19.2. visi įstaigoje esantys darbuotojai kiekvieną rytą privalo asmeniškai pasimatuoti temperatūrą ir fiksuoti parodymus darbuotojų sveikatos registravimo žurnale (atskiri administracijos, ugdymo grupės, pagalbinio personalo, virtuvės patalpose), taip pat raštu fiksuoti, kad neturi ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai) . (Priedas Nr.3)

19.3. Darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant turi būti nušalinami nuo darbo.

19.4. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir panašiai) turi būti nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronoviruso linija 1808 arba susiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.

19.5. draudžiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu.

19.6. užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje tiesiogiai su vaikais nedirbtų darbuotojai, priklausantys rizikos grupei.

19.7. užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje  būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo).

19.8. užtikrinti, kad kriauklės ir sanitariniai mazgai būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui.

 1. Darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones.

 

IV. DARBO UGDYMO GRUPĖJE ORGANIZAVIMO TVARKA 

 1. Švietimo įstaigos vadovas privalo užtikrinti:

21.1. kad grupėse būtų laikomasi grupių izoliacijos;

21.2. vaikai turi būti maitinami grupės patalpose. Jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas Švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, neturi būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės bendra maitinimo organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir išvaloma.

21.3. kad darbuotojai tą pačią dieną dirbtų tik vienoje grupėje;

21.4. kad vaikai lankytų tą pačią grupę, o grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke;

21.5. meninio, sporto ir kt. veiklos organizuojamos atskiroms vaikų grupėms pagal direktoriaus patvirtintą bendrų patalpų naudojimo grafiką. Užtikrinti, kad įstaigos bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių ir pan.) po kiekvienos grupės panaudojimo būtų vėdinamos ne trumpiau kaip 15 min. ir išvalomos.

21.6. Pagalbos mokiniui specialistams (logopedas, psichologas, spec. pedagogas) rekomenduojama dirbti nuotoliniu būdu.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje skaičiuojamas vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta tvarka: https://kaisiadorys.lt/.
 2. Vaikų priėmimo karantino laikotarpiu į Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklą-darželį „Vaikystės dvaras“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes aprašas galioja iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto karantino dėl koronaviruso (COVID-19) pabaigos.

 

Sutikimas dėl laikino vaiko priėmimo karantino laikotarpiu į naujai suformuotą ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę  (1 priedas)

Vaikų sveikatos patikrinimo ir fiksavimo žurnalas (2 priedas)

Darbuotojų sveikatos patikrinimo ir fiksavimo žurnalas (3 priedas)

DEKLARACIJA