RU

EN

„Pozityvios tėvystės“ užsiėmimai

Informuojame, kad Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“ vyks „Pozityvios tėvystės“ užsiėmimai.

* Programos turinys (teorinė medžiaga ir praktinės užduotys) pritaikomas atsižvelgiant į konkrečios kursų dalyvių grupės specifiką: tėvų individualią patirtį bei poreikius, jų vaikų amžių ir kt.
* Programos trukmė – 14 užsiėmimų, vieno užsiėmimo (susitikimo) trukmė ne trumpesnė kaip  3 valandos.
* Mažiausiai 60 procentų programos trukmės turėtų būti skirta praktiniam darbui: konkrečioms probleminėms situacijoms aptarti, tinkamų sprendimo būdų paieškai, praktiniams bendravimo įgūdžiams ugdyti ir kt.

Minimalus grupės narių skaičius – 7.

Pirmų mokymų data bus numatyta, susidarius dalyvių grupei. Mokymų dalyviai apie užsiėmimų datą ir laiką bus informuoti individualiai.

Registracijos į „Pozityvios tėvystės“ užsiėmimus terminas:  2019-01-10 iki 2019-01-24 d.

Pozityvios tėvystės užsiėmimų programą sudaro įvadinė dalis, užsiėmimai ir baigiamoji dalis. Užsiėmimų dalyviams bus padaryta padalamoji medžiaga – pozityvios tėvystės užsiėmimų pratybos, kurios leis įtvirtinti naujus įgūdžius, taip pat bus kaip priminimas, kaip elgtis konkrečiose situacijose.

 Programoje bus nagrinėjamos šios temos:

 1. Programos tikslas, uždaviniai, principai, lūkesčiai;
 2. Vaiko raidos ypatumai;
 3. Tarpasmeniniai santykiai šeimoje;
 4. Probleminės vaiko ugdymo situacijos;

Kiekviena programos tema apima smulkesnes potemes, kurios turi būti išnagrinėtos kursų metu.

* Įvadinės dalies metu bus siekiama paaiškinti dalyvavimo kursuose tikslus ir sąlygas, surinkti informaciją apie kursų dalyvius, užmegzti kontaktą, sukurti tarpusavio pasitikėjimo atmosferą ir motyvuoti juos dalyvauti užsiėmimuose.

* Programos turinys (teorinė medžiaga ir praktinės užduotys) pritaikomas atsižvelgiant į konkrečios kursų dalyvių grupės specifiką: tėvų individualią patirtį bei poreikius, jų vaikų amžių ir kt.

* Programos trukmė – 14 užsiėmimų, vieno užsiėmimo (susitikimo) trukmė ne trumpesnė kaip  3 valandos.

* Mažiausiai 60 procentų programos trukmės turėtų būti skirta praktiniam darbui: konkrečioms probleminėms situacijoms aptarti, tinkamų sprendimo būdų paieškai, praktiniams bendravimo įgūdžiams ugdyti ir kt.

* Tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo programos įgyvendinimui taikysime interaktyvius mokymosi metodus, tėvai turės  galimybę vaikų elgesio keitimo ar drausminimo būdus išbandyti užsiėmimų metu naudodami: minčių lietų, diskusijas, darbą mažose grupėse, vaidmenų žaidimus, probleminių situacijų sprendimus, aptarimus.

* Baigiamojoje dalyje (paskutinio užsiėmimo metu) siekiama: apibendrinti ir įtvirtinti kursų metu įgytą supratimą, patyrimą, nuostatas, požiūrį.

Programos tikslas – formuoti pozityvios tėvystės nuostatas, tėvams suteikti žinių apie vaikų ugdymą ir auklėjimą, stiprinti jų bendravimo su vaikais įgūdžius bei ugdyti praktinius pozityvios tėvystės gebėjimus.

Programos  uždaviniai

 1. Suteikti žinių apie skirtingo amžiaus vaikų raidos ypatumus ir poreikius, problemines vaikų ugdymo situacijas, jų įveikimo galimybes, pozityvius drausminimo būdus, vaikų ir tėvų teises, pareigas ir atsakomybę;
 2. Tobulinti tėvų bendravimo su vaikais įgūdžius, gebėjimą tinkamai suvokti vaikų poreikius ir numatyti jų tenkinimo galimybes;
 3. Išmokti naujų veiksmingų auklėjimo strategijų ir išbandyti jas praktiškai (aktyvus klausymasis, empatija, tinkamas pagyrimas, jausmų įvardinimas ir išreiškimas, taisyklų ir ribų nustatymas ir jų laikymasis, dalyvavimas vaiko gyvenime, pozityvus drausminimas nežeidžiant vaiko savivertės, veiksmingas konfliktų sprendimas, vaiko stebėsena);
 4. Formuoti nuostatą siekti pozityvių santykių šeimoje, skatinti sąmoningai rinktis ir taikyti tinkamus vaikų auklėjimo būdus.
 5. Stiprinti tėvų pasitikėjimą savimi (jausmų atpažinimas ir įvardinimas, pykčio išraiškos valdymas, streso įveikos būdų atradimas).

Laukiami programos  rezultatai

Tėvai įgis žinių apie:

 • efektyvius vaikų auklėjimo ir ugdymo būdus;
 • emocinę vaiko kompetenciją,
 • stiprių jausmų valdymą,
 • pozityvų vaikų auklėjimą ir prasmingą baudimą,
 • ribas ir taisykles, kurios padeda auklėti vaikus,

Ugdys gebėjimus, padedančius:

 • auklėti ir ugdyti vaikus, turinčius elgesio ir / ar emocijų sutrikimų
 • spręsti vaikų ugdymo ir auklėjimo sunkumus,
 • ugdyti vaiko emocinę kompetenciją,
 • mokyti vaiką atpažinti ir valdyti stiprius jausmus,
 • ugdyti vaiko socialinius įgūdžius ir moralinį požiūrį.

Susitikimų temos

1 susitikimas
Struktūruotas motyvacinis interviu. Vaiko poreikių supratimas ir besąlygiškas priėmimas. Tėvų lūkesčiai.

2 susitikimas.
Tinkami ir netinkami įsikišimai ir vaikų reakcijos.

3 susitikimas.
”Kaip paskatinti vaiką tinkamai elgtis” “Darykime kartu: pagalba vaikui”.

4 susitikimas.
 Pozityvios tarpusavio sąveikos. Konfliktai ir jų sprendimai. ”Kaip tinkamai pagirti”

5 susitikimas
”Jausmų veidrodis. Aktyvus vaiko klausymas”

6 susitikimas.
Teigiamas reagavimas į vaiką: įprastų reakcijų keitimas. “Aš pranešimas” ir “Tu pranešimas”.

7 susitikimas.
Jausmų atpažinimas ir įvardijimas.

8 susitikimas
“Šeimos taisyklės”.

9 susitikimas.
”Ribų nustatymas ir jų laikymasis.

10 susitikimas
“Pasekmių numatymas ir taikymas”

11 susitikimas.
Vaiko savivertės skatinimas.

12 susitikimas
Pagrindinės pozityviosios tėvystės taisyklės.

13 susitikimas
„Auklėjimo stiliai. Įsivertinimas“

14 susitikimas
Savo atvejų aptarimas. Apibendrinimas, pakartojimas,