RU

EN

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „VELYKŲ MEDIS“ NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Žiežmarių mokyklos-darželio
2019 m. kovo 6 d.
Direktoriaus įsakymu Nr. IS-26

 

ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO
,,VAIKYSTĖS DVARAS“
KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „VELYKŲ MEDIS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“ kūrybinių darbų paroda „Velykų medis“ (toliau – Paroda) yra viena iš vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinės ir meninės raiškos ugdymo formų.
2. Parodos nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, organizavimą, sąlygas.

II. TIKSLAS
3. Skatinti vaikų, tėvų, pedagogų bendradarbiavimą per kūrybinę saviraišką.

III. UŽDAVINIAI
4. Ugdyti meninę ir komunikavimo kompetencijas.
5. Kūrybiniais darbais papuošti mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“ kiemą.

IV. DALYVIAI
6. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“ mokiniai, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo ugdytiniai, jų tėveliai (globėjai) ir pedagogai.

V. ORGANIZAVIMAS
7. Kūrybinius darbus pateikti iki 2019-04-18 dienos  grupių, klasių pedagogams.
8. Paroda bus eksponuojama nuo 2019-04-19 iki 2019-04-29 dienos mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ kieme.

VI. PARODOS SĄLYGOS
9. Dekoravimui naudojami kiaušiniai įvairaus dydžio.
10. Kiaušinių dekoravimui gali būti naudojamos įvairios medžiagos, faktūros, technikos ir spalvos.
11. Prie kiaušinių pritvirtinti pakabinimai.

VII. PARODOS ORGANIZATORIAI
12. Konkurso organizatorius – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ,,Vaikystės dvaras“ 4 klasės mokiniai ir mokytoja B. Pilvelienė.
13. Organizacinė darbo grupė:

Kristina Kertenienė – pradinio ugdymo mokytoja;
Aušra Šliužienė – pradinio ugdymo mokytoja;
Rūta Ašmenienė – pradinio ugdymo mokytoja.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Kilus klausimams dėl Parodos nuostatų ar organizavimo tvarkos, dalyviai gali kreiptis į organizatorius.
15. Informacija apie parodą skelbiama Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ interneto svetainėje  http://vaikystesdvaras.lt/ bei mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“  facebook paskyroje.