RU

EN

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „PUSNYNUOS NYKŠTUKAI MIEGA“ NUOSTATAI

PATVIRTINTA
Žiežmarių mokyklos-darželio
„Vaikystės dvaras“
2019 m. spalio 16 d.
Direktoriaus įsakymu Nr. IS-

 

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO
,,VAIKYSTĖS DVARAS“, PAKERTŲ SKYRIAUS IR ŽIEŽMARIŲ SKYRIAUS „VARPELIS“
KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „PUSNYNUOS NYKŠTUKAI MIEGA“ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“ kūrybinių darbų paroda „Pusnynuos nykštukai miega“ (toliau – Paroda) yra viena iš vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinės ir meninės raiškos ugdymo formų.
2. Parodos nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, organizavimą, sąlygas

 

II. TIKSLAS 

3. Skatinti vaikų, tėvų, pedagogų bendradarbiavimą per kūrybinę saviraišką.

 

III. UŽDAVINIAI

4. Ugdyti pažintinę, meninę ir komunikavimo kompetencijas.
5. Kūrybiniais darbais papuošti mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“ erdves.
6. Skatinti ugdytinius domėtis nykštukų personažais literatūroje, mene.

 

IV. DALYVIAI

7. Žiežmarių mokyklos–darželio ,,Vaikystės dvaras“ ir skyrių mokiniai, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo ugdytiniai, jų tėveliai (globėjai) ir pedagogai.

 

V. ORGANIZAVIMAS 

8. Kūrybinius darbus pateikti iki 2019-12-06 dienos grupių, klasių pedagogams.
9. Paroda bus eksponuojama nuo 2019-12-09 iki 2020-02-14 dienos mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ ir skyrių erdvėse.

 

VI. PARODOS SĄLYGOS 

10. Nykštukų gamybai, dekoravimui gali būti naudojamos įvairios medžiagos, faktūros, technikos.
11. Pastatomo ar pakabinamo Nykštuko dydis ne mažesnis kaip 20 cm.
12. Nykštukai gali būti erdviniai (prie jų pritvirtinti pakabinimai) arba Gali būti kelių elementų kompozicijos.
13. Nerekomenduojama naudoti trupančių, byrančių medžiagų.

 

VII. KONKURSO ORGANIZATORIAI 

14. Konkurso organizatorius – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ,,Vaikystės dvaras“.
14.1 Organizacinė darbo grupė:
Kristina Kertenienė – pradinio ugdymo mokytoja;
Aušra Šliužienė – pradinio ugdymo mokytoja;
Rūta Ašmenienė – pradinio ugdymo mokytoja.
Birūta Pilvelienė – pradinio ugdymo mokytoja.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Kilus klausimams dėl Parodos  nuostatų ar organizavimo tvarkos, dalyviai gali kreiptis į organizatorius.
16. Informacija apie Parodą skelbiama Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ interneto svetainėje  bei mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“  facebook paskyroje.