RU

EN

KAIŠIADORIŲ R. PAKERTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“  REORGANIZAVIMO,  REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO, KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ R. PAKERTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“  REORGANIZAVIMO,  REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO, KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 29 d. Nr.V17-72
Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 4 ir 6 dalimis  bei atsižvelgdama į Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. V17-32 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Kaišiadorių r. Pakertų lopšelį-darželį ir Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelį-darželį „Varpelis“,  Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   nusprendžia:

 1. Reorganizuoti Kaišiadorių r. Pakertų lopšelį-darželį ir Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelį-darželį „Varpelis“,  prijungiant juos prie Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“, kuriam pereina visos Kaišiadorių r. Pakertų lopšelio-darželio bei Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“  teisės ir
 2. Patvirtinti Kaišiadorių r. Pakertų lopšelio-darželio ir Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ reorganizavimo sąlygų aprašą (pridedama).
 3. Pripažinti netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. V30-21 ,,Dėl Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ nuostatų patvirtinimo“.
 4. Patvirtinti Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ nuostatus (pridedama).
 5. Šio sprendimo 4 punktas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.
 6. Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Vytenis Tomkus

 

                                                 PATVIRTINTA

       Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos
2019 m.  kovo 29 d. sprendimu Nr. V17-72

 

Kaišiadorių R. PAKERTŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“

REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 1. Kaišiadorių r. Pakertų lopšelio-darželio ir Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kaišiadorių r. Pakertų lopšelio-darželio, Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ ir Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ reorganizavimo eigą.
 2. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis, kurio:

2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

2.2.  buveinė – Ateities g. 8, Pakertų k., 56262 Kaišiadorių r. sav.;

2.3.  kodas – 190506016;

2.4.  registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Juridinių asmenų registras.

 1. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis „Varpelis“, kurio:

3.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.2.  buveinė – Narimanto g. 37, Žiežmariai, 56238 Kaišiadorių r. sav.;

3.3.  kodas – 190503244;

3.4.  registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Juridinių asmenų registras.

 1. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“, kurio;

4.1.  teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.2. buveinė – Vytauto 44A, Žiežmariai, 56237 Kaišiadorių r. sav.;

4.3. kodas – 190503059;

4.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Juridinių asmenų registras.

 1. Reorganizavimo būdas – Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis ir Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis „Varpelis“ reorganizuojami prijungimo prie Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ būdu.
 2. Po reorganizavimo pasibaigiančios įstaigos – Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis ir Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis „Varpelis“, kurie po reorganizavimo taps Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ skyriais.
 3. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“.

2

 1. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai po to, kai šios biudžetinės įstaigos pakeisti nuostatai bus įregistruoti Juridinių asmenų registre.
 2. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Kaišiadorių r. Pakertų lopšelio-darželio direktorius ir reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorius sudaro savo biudžetinės įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, archyvo ir kitų dokumentų sąrašus, kurie reorganizuojant bus perduodami po reorganizavimo veiksiančiai Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklai-darželiui „Vaikystės dvaras“.
 3. Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos archyvo dokumentai perduodami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Dokumentai perduodami pagal reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Kaišiadorių r. Pakertų lopšelio-darželio direktoriaus bei reorganizuojamos biudžetinės įstaigos Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus patvirtintus sąrašus, pasirašant perdavimo–priėmimo aktus iki 2019 m. rugpjūčio 28 d.
 4. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ savininko teises ir pareigas įgyvendins Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba arba jos įgaliotas asmuo.
 5. Aprašas skelbiamas reorganizuojamų biudžetinių įstaigų ir po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos interneto svetainėse (https://www.pakertudarzelis.lt; https://www.varpelis.kaisiadorys.lm.lt; http://vaikystesdvaras.lt/ ) ir vieną kartą raštu pranešama visiems kreditoriams.

____________________