Sk-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 1S-73
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis "Vaikystės dvaras"
 
Juridinių asmenų registras, 190503059, Vytauto 44a, Žiežmariai, Kaišiadorių r., Tel.: (370-346) 580 10, Faks.: (370-618) 637 30, rasarekat@gmail.com
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ MAŽOS VERTĖS PIRKIMĄ

20   m.                        d. Nr.      

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu    
Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu    

Darbai     
Paslaugos     
Prekės     
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Organizacijos pavadinimas ir kodas
  Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis "Vaikystės dvaras" (190503059)
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo, patikslinimas (pildyti, jei šie duomenys keitėsi)
 
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
 
Adresas
  Vytauto 44a, Žiežmariai, Kaišiadorių r.
Pašto indeksas
  LT- 56242
Šalis
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys
Kam Rasa Rekatanskienė
Telefonas
  (370-346) 580 10
El. paštas
  rasarekat@gmail.com
Faksas
  (370-618) 637 30
Interneto adresas (-ai): (jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: 
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
II.1.1 Pirkimo pavadinimas
    Supaprastintas maisto produktų mažos vertės pirkimas
II.1.2. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.CPV)
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas (jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 03142500-3  (Kiaušiniai.)  
Papildomas(-i) objektas(-ai) 15100000-9  (Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai.)  
15220000-6  (Sušaldyta žuvis, žuvies filė ir kiti žuvies produktai.)  
15300000-1  (Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai.)  
15500000-3  (Pieno produktai.)  
15800000-6  (Įvairūs maisto produktai.)  
15810000-9  (Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai.)  
III DALIS: KITA INFORMACIJA
III.1 Pasiūlymų ar paraiškų pateikimo terminas
2017-05-23   Laikas (valanda ir minutės):   12:00
III.2. PAPILDOMA INFORMACIJA
(Jei sutarties vykdymui taikomos ypatingos tiekimo ir informacijos saugumo sąlygos, informacija apie jas nurodoma Šiame punkte. Jei šiame punkte perkančioji organizacija nurodo, kad pirkimas atliekamas pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsnio reikalavimus, kartu ji pareikalauja, kad tiekėjas pagrįstų, jog jis atitinka šio straipsnio reikalavimus, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar tiekėjo patvirtintą deklaraciją.)
  Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis
Arba: informacija pateikiama pridėtame dokumente


  _____Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams_____   __________   _____Rasa  Rekatanskienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
  (Parašas)   (Vardas, pavardė)